wedrawdream

19 tekstów – auto­rem jest wed­raw­dream.

Gi­nie to co zos­ta­nie zapomniane. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 maja 2011, 12:09

Chcę aby każde wspom­nienie było jak is­kra og­nia, uciekało, uciekało, aż w końcu całko­wicie ginęło.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 kwietnia 2011, 17:26

Życie ma opi­sany sce­nariusz dla każde­go z nas, a na końcu nig­dy nie ma hap­py en­du. Tu także mu­si być ból i cier­pienie, tak sa­mo jak szczęście i uśmiech. To pra­wie tak sa­mo jak w fil­mie, lecz tyl­ko dob­ry ak­tor wie jak to bo­leśnie się odczuwa.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 kwietnia 2011, 10:40

Ty­le w świecie smut­nych słów, a żad­ne nie jest w sta­nie odzwier­cied­lić to co czuje.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 kwietnia 2011, 09:59

Mu­zykę tworzy się po to, by nie za­pom­nieć słów 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 marca 2011, 16:06

Naz­byt często mar­twi­my się o siebie. Niez­byt często o uczu­cia innych. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 marca 2011, 20:23

Życie. Tu nie ma nau­czy­ciela. Każdy tańczy sam, na swoim parkiecie.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 marca 2011, 12:59

Two­je niewy­powie­dziane słowa mogą za­mienić się w zruj­no­waną przyszłość.. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 7 marca 2011, 11:01

Szczęściem można naz­wać rzeczy całkiem możli­we. Cu­dem, to dla cze­go bra­kowało nam nadziei.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 marca 2011, 10:24

Marząc, przy­wołuje­my nadzieję. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 marca 2011, 18:21

wedrawdream

Tym byłby świat bez marzeń, co miłość bez wzajemności..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wedrawdream

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność